หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ
โดย : Benyapat
อ่าน : 44
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ วัดเทพนิมิต อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยคณะสงฆ์ มีดำริรังสรรค์ขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมจวบจนถึงปี 2562 นี้ 
ในปีพ.ศ.2562นี้ จังหวัดนครปฐมจัดโครงการหมู่บ้านรักษารักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจ โดยจะมีการทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้มีกำหนดการให้ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทำบุญใหญ่ ณ วัดเทพนิมิต พิธีเริ่มเวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพนิมิต และคณะสงฆ์ ขึ้นสู่อาสนะ เวลา 08.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี เดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล พร้อมกันประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพรพระเจริญชัยมงคลคาถา รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจ ได้ร่วมกันใส่บาตร พิธีกร กล่าวนำถวายภัตตาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการฯร่วมกันถวายภัตตาหาร จากนั้น เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พบปะประชาชน พร้อมฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องการกำจัดยุงลาย การรักษากฎจราจร การสวมหมวกกันน๊อค การกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี เวลา 09.30 น.
ภาพ