หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนวัดสามง่าม อบรมการ รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดย : Benyapat
อ่าน : 192
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยงานเอกชนจากภายนอกได้จัดโครงการ ‘รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม’ เป็นโครงการในความสนับสนุนของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารเหลวในระบบยูเอชที ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ5 ในโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) มาสาธิตวิธีการเก็บกล่องเครื่องดื่มโดยการอัดก้อนสะอาด โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการดำเนินงานที่ยั่งยืน และสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการลดปริมาณขยะ เพิ่มอัตราการรีไซเคิล

ภาพ FB โรงเรียนวัดสามง่าม