หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : โครงการลับคมครู มุ่งสู่บันไดความสำเร็จ
โดย : Benyapat
อ่าน : 435
เสาร์์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม2561 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการ "โครงการลับคมครู มุ่งสู่บันไดความสำเร็จ" นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้พบปะผู้เข้ารับการอบรม เพื่อปลุกจิตสำนึก กระตุ้น และสร้างความตระหนักรับรู้ในการจัดการเรียนการสอน ในการอบรมปฏิบัติการ "โครงการลับคมครู มุ่งสู่บันไดความสำเร็จ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมี ผุ้เข้ารับการอบรมจาก 35 โรงเรียน จำนวน 70 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า 250 คน มีครูสอนครบชั้น การอบรมครั้งนี้ จะเป็นการช่วยให้ครูวิเคราะห์สังเคราะห์ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ให้เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 โดยให้ครูแต่ะลกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในการสอบ O-NET ครูนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยากร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

กดชมภาพที่นี่