ชื่อ - นามสกุล :นางสมหมาย ดอกจันทน์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ :
Telephone :0868001389
Email :sittamata2508@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :