ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ สืบพันธ์โกย
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0803105734
Email :pitool@esanpt1.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :