ชื่อ - นามสกุล :นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0890519494
Email :payoa080804@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :