ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0628241595
Email :usa_yai@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หน้าที่ในกลุ่ม :