[ sch135 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายจรูญศิลป์ กิจจาภินันท์
ชื่อเล่น : 
ผอ.
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/1/2504
อายุ : 
55
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
sch135@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
ดอนตูม
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
034296183
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี