[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
โปรแกรมเงินเดือนอยู่ระหว่างปรับปรุง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ยังไม่สามารถพิมพ์สลิปผ่านหน้าเว็บได้ หากต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือนให้เข้ามาติดต่อโดยตรงกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน


แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

เจ้าของผลงาน : สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 349    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 27 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ผู้วิจัย        สิบโทศักดา  แจ่มแจ้ง 
ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหาร
              แบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
              เทศบาลด่านสำโรง
ปีที่ทำการวิจัย   2559 - 2560
 
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง  4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยทดลองใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 457 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 3) แบบประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง และ4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)    
              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
              1.   สภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ดำเนินการตามกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ การบริหารใช้หลักการบริหารคุณภาพ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา และผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าครูที่ปรึกษายังไม่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครบทุกห้องเรียน และไม่สามารถคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ครบทุกห้องเรียน และไม่มีการรายงานผลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
 
              2.   สภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยมทุกข้อ  แต่ก็ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับผ่านหลายข้อ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงกำหนดไว้ 
              3.   รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง มี         6 องค์ประกอบ ได้แก่  1)  Planning : P (การวางแผน)  2) Designing : D  (ออกแบบการทำงาน)       3) Communication : C (การให้ความรู้)  4) Implementation : I  (การดำเนินงาน)  5)  Subservience Supporting : S (การส่งเสริมสนับสนุน) และ 6)  Assessment : A (การประเมินผล)
              4.   ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนร้อยละ100 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 9 ข้อ ประสิทธิผลรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      dd 19/ก.ค./2562
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 29/เม.ย./2562
      การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 27/พ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28/ต.ค../2561
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 27/ก.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ info@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป