[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

เจ้าของผลงาน : นางวิไลพร ชาติมาลา
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 328    จำนวนการดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 46 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
เรื่องที่ศึกษาวิจัย           : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง “การดํารงชีวิต
      ของพืช” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
ผู้ศึกษาวิจัย                : นางวิไลพร ชาติมาลา ครู โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
ปีที่ศึกษาวิจัย              : ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง " การดํารงชีวิตของพืช” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน โดยมีศึกษา 3 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 2) ทดลองใช้ และ 3) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาล กําแพงแสน จํานวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling โดยใช้ห้องเรียนเป็น หน่วยในการสุ่ม ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานทําการสอประกอบด้วยผู้เรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละปนกัน ทดลองใช้ในปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาที่ใช้ 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6) แบบทดสอบวัดผลความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียน และ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ ทดลองวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที( t-test แบบDependent ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช มีองค์ประกอบคือคําแนะนํา สําหรับการใช้ชุดกิจกรรม คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการทดลอง วิทยาศาสตร์จํานวน 4 ชุด มีกิจกรรมและเนื้อหาคือ การลําเลียงและการคายน้ําของพืช การเจริญเติบโตของ พืช การสังเคราะห์แสงของพืช และ การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืชชุดกิจกรรมการทดลอง วิทยาศาสตร์มีคุณภาพระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.89/85.63
2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมอย่างอิสระโดยครูมีบทบาทช่วยแนะนําและอํานวยความสะดวก พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้สูงกว่า ระดับดี 2) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่.05 3) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ ทดลองวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 4 ) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วย อยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นที่ดีต่อชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การดํารงชีวิตของพืช"
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 16/ต.ค../2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 1/ก.ย./2562
      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ info@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป