[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community)โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์

เจ้าของผลงาน : นางสาวลภัสรดา ทิพย์แก้ว
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 512    จำนวนการดาวน์โหลด : 53 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community)                    
                   โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
ชื่อผู้รายงาน      นางสาวลภัสรดา  ทิพย์แก้ว
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์  โดยใช้การประเมิน รูปแบบ ซิปป์  (CIPP Evaluation Model) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องสภาวะแวดล้อม ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกระบวนการและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดย มีการประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านกระบวนการ(Process)  ด้านผลผลิต(Product)ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔ คน  ครู  จำนวน ๖๐ คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑๒ คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
            วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์   มีดังนี้
            ๑. เพื่อประเมินบริบทสภาวะแวดล้อม Context)ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
            ๒. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า(Input) ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
            ๓. เพื่อประเมินกระบวนการ(Process)  ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
            ๔. เพื่อประเมินผลผลิต(Product)ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
 
             การประเมินโครงการ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ในภารวม)  พบว่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมดำเนินการโครงการฯของนักเรียน(ในภาพรวม) พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยแยกตามรูปแบบ (CIPP Evaluation Model)  ๔  ด้าน   ดังนี้
ผลการศึกษา มีดังนี้
          ๑. การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ด้านสภาพแวดล้อม ( C : Context Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
 
          ๒. การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ด้านปัจจัยนำเข้า (I : Input Evaluation) โดยแยกสรุปความคิดเห็นดังนี้  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ด้านปัจจัยนำเข้า  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความพร้อมในการร่วมดำเนินการโครงการฯ ด้านปัจจัยนำเข้า  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
 
          ๓.  การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ด้านกระบวนการ (P: Process Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ด้านกระบวนการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ด้านกระบวนการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
 
            ๔ .  การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์  ด้านผลผลิต(P: Product Evaluation)  โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น ดังนี้  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความความพึงพอใจในการร่วมดำเนินการโครงการฯ ด้านผลผลิต  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจในการร่วมโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 16/ต.ค../2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 1/ก.ย./2562
      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ info@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป