Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน


เว็บไซต์โรงเรียน
แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

รายงานพุธเช้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายจตุรงค์ การดำริห์
เสาร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 323    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)  ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จำนวน 26  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากเป็นนักเรียนชั้นที่ผู้รายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้  ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ      การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบวก การลบ การคูณ  และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ใน  การรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ    การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก  การลบ การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าทีแบบไม่อิสระ และค่าประสิทธิภาพ  E/ E 
                 ผลการศึกษา  พบว่า
                 1.   ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  84.11/83.27 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
              3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก     การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ม.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25/ก.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ info@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

alsancak escort bornova escort gaziemir escort izmir escort buca escort mavisehir escort alsancak escort buca escort gaziemir escort bornova escort buca escort escort izmir alsancak escort bornova escort bornova escort buca escort bornova escort gaziemir escort alsancak escort buca escort bornova escort buca escort buca escort alsancak escort