Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน


เว็บไซต์โรงเรียน
แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

รายงานพุธเช้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : ศรินยา แจ่มแจ้ง
พุธ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 204    จำนวนการดาวน์โหลด : 74 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

                 อย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย       นางศรินยา  แจ่มแจ้ง   
ปีการศึกษา    2559
 

                       รายงานผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จัดเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ดังนั้นผลการสุ่มได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีนักเรียนจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 มีนักเรียนจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)   ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
              1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ จากทักษะชีวิต (Life skills) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Activities Learning) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการฝึกทักษะ (Practice) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) โดยที่รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีพัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.15 / 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
              2. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3. กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
               4. ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ม.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25/ก.ค./2561


alsancak escort bornova escort gaziemir escort izmir escort buca escort mavisehir escort alsancak escort buca escort gaziemir escort bornova escort buca escort escort izmir alsancak escort bornova escort bornova escort buca escort bornova escort gaziemir escort alsancak escort buca escort bornova escort buca escort buca escort alsancak escort