[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : ศรินยา แจ่มแจ้ง
พุธ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 252    จำนวนการดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

                 อย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย       นางศรินยา  แจ่มแจ้ง   
ปีการศึกษา    2559
 

                       รายงานผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จัดเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ดังนั้นผลการสุ่มได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีนักเรียนจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 มีนักเรียนจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)   ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
              1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ จากทักษะชีวิต (Life skills) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Activities Learning) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการฝึกทักษะ (Practice) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) โดยที่รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีพัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.15 / 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
              2. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3. กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
               4. ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 16/ต.ค../2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 1/ก.ย./2562
      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562