[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

   เว็บบอร์ด >> ประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.๑ >>
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียวเผยแพร่ผลงานภาษาไทย  VIEW : 1531    
โดย ทัศน์ลักษณ์

  Full Member
 

UID : No.14
โพสแล้ว : 104
ตอบแล้ว : 9
เพศ : หญิง
ระดับ : 8
Exp : 58%
ออฟไลน์ :
เข้าระบบ : 22/11/17 - 10:38
IP : 180.183.160.xxx

ดูข้อมูลสมาชิก 

 
เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 12:31:31    ปักหมุดและแบ่งปัน

บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา            นางฐะปะนีย์ ประทุมสินธุ์
ปีการศึกษา      2558
 
          การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากร  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ห้องเรียน คือ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 23 คนและชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 24 คน รวม 47 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 24 คน ผู้รายงานใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  ห้องที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างและเป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย  (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plusกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 18 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     การอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบฝึกทักษะการอ่าน         จับใจความตามขั้นตอน KWL Plusกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน      8 เล่ม และ (4) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล               ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test for Dependent Samples
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
          1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 85.28 / 86.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
          2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.92 คะแนนทดสอบหลังเรียน            คิดเป็นร้อยละ 84.58 สูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2
          3. ความพึงพอ ใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมทั้ง 8 เล่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.70 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3