Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
[เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับบราวเซอร์ Google Chrome]                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


แผนปฏิบัติการประจำปี


+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
เว็บไซต์โรงเรียน
วัดดอนยายหอม
วัดดอนขนาก
วัดตาก้อง
บ้านมาบแค
วัดเกาะวังไทร
วัดทัพหลวง
วัดม่วงตารศ
วัดทุ่งรี
บ้านทุ่งน้อย
บ้านลำท่าโพ
วัดธรรมศาลา
บ้านต้นสำโรง
บ้านนาสร้าง
บ้านบ่อพลับ
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดดอนเสาเกียด
วัดบางแขม
วัดลาดปลาเค้า
บ้านคลองยาง
วัดบ้านยาง
บ้านหนองกะโดน
บ้านคอวัง
วัดพระปฐมเจดีย์
อนุบาลนครปฐม
วัดไผ่ล้อม
วัดพระประโทณเจดีย์
วัดหว้าเอน
วัดโพรงมะเดื่อ
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
วัดศรีวิสารวาจา
วัดพะเนียงแตก
บ้านลำพยา
บ้านหนองหิน
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
วัดวังเย็น
บ้านไร่ต้นสำโรง
บ้านหนองขาหยั่ง
วัดใหม่ดอนทราย
วัดสระกะเทียม
วัดลาดหญ้าแพรก
วัดรางปลาหมอ
วัดใหม่ห้วยลึก
วัดสามควายเผือก
บ้านรางมะเดื่อ
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
บ้านหนองแก
วัดหนองดินแดง
วัดหนองเสือ
บ้านทุ่งหัวพรหม
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
บ้านหนองปากโลง
วัดโพธิ์งาม
วัดทะเลบก
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อนุบาลกำแพงแสน
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดบ่อน้ำจืด
บ้านดอนทอง
วัดสระพัง
วัดหนองปลาไหล
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
บ้านห้วยขวาง
บ้านรางอีเม้ย
บ้านอ้อกระทิง
วัดสองห้อง
วัดลาดหญ้าไทร
บ้านสระน้ำส้ม
บ้านหลักเมตร
วัดปลักไม้ลาย
บ้านหนองขาม
บ้านบ่อน้ำพุ
เมืองเก่ากำแพงแสน
วัดนิยมธรรมวราราม
บ้านหนองไม้งาม
วัดหนองศาลา
บ้านหนองกร่าง
บ้านห้วยรางเกตุ
วัดไร่แตงทอง
วัดหนองจิก
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
บ้านอ้อกระทุง
วัดห้วยผักชี
วัดประชาราษฎร์บำรุง
บ้านห้วยด้วน
บ้านดอนซาก
บ้านคลองตัน
วัดวังน้ำเขียว
บ้านหนองพงนก
วัดสระสี่มุม
บ้านสามัคคี
วัดราษฎร์วราราม
บ้านหนองพงเล็ก
วัดดอนเตาอิฐ
บ้านหนองเขมร
วัดหนองกระทุ่ม
วัดห้วยม่วง
วัดปทุมทองสุทธาราม
วัดท่าเสา
บ้านบัวแดง
วัดกำแพงแสน
บ้านหนองโสน
วัดหนองโพธิ์
ละเอียดอุปถัมภ์
บ้านหัวถนน
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสุขวราราม
วัดบ้านหลวง
วัดหนองกระพี้
วัดลำลูกบัว
บ้านแหลมกะเจา
วัดลำเหย
วัดทุ่งสีหลง
บ้านใหม่
บ้านรางมูก
วัดแหลมมะเกลือ
วัดตะโกสูง
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
วัดทุ่งผักกูด
วัดกงลาด
วัดห้วยพระ
บ้านแจงงาม
วัดเลาเต่า
วัดทุ่งพิชัย
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

เจ้าของผลงาน : นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาล
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 52    จำนวนการดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ผู้วิจัย        นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาล 
ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง
ปีที่ทำการวิจัย   2559 - 2560
 
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง        3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 4) เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง กับบุคลากรครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนรู้            3) สอบถามสภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 4) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 5) แบบประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ    การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)    
              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
              1.   สภาพปัจจุบันการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง       ในภาพรวม 8 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( = 3.42) ส่วนความต้องการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม 8 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = 4.47) 
              2.   การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ด้านจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและเทคโนโลยี ด้านเทคนิคและวิธีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วมการนิเทศการจัดการเรียนรู้       ด้านกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียน
              3.   รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะรูปแบบมีความน่าสนใจควรให้มีการเกิดขึ้นจริงตามกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้จะประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
              4.   ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง พบว่า รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( = 3.41) และผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด          ( = 4.59)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ม.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25/ก.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ hannarong@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป