Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
[เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับบราวเซอร์ Google Chrome]                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


แผนปฏิบัติการประจำปี


+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
เว็บไซต์โรงเรียน
วัดดอนยายหอม
วัดดอนขนาก
วัดตาก้อง
บ้านมาบแค
วัดเกาะวังไทร
วัดทัพหลวง
วัดม่วงตารศ
วัดทุ่งรี
บ้านทุ่งน้อย
บ้านลำท่าโพ
วัดธรรมศาลา
บ้านต้นสำโรง
บ้านนาสร้าง
บ้านบ่อพลับ
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดดอนเสาเกียด
วัดบางแขม
วัดลาดปลาเค้า
บ้านคลองยาง
วัดบ้านยาง
บ้านหนองกะโดน
บ้านคอวัง
วัดพระปฐมเจดีย์
อนุบาลนครปฐม
วัดไผ่ล้อม
วัดพระประโทณเจดีย์
วัดหว้าเอน
วัดโพรงมะเดื่อ
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
วัดศรีวิสารวาจา
วัดพะเนียงแตก
บ้านลำพยา
บ้านหนองหิน
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
วัดวังเย็น
บ้านไร่ต้นสำโรง
บ้านหนองขาหยั่ง
วัดใหม่ดอนทราย
วัดสระกะเทียม
วัดลาดหญ้าแพรก
วัดรางปลาหมอ
วัดใหม่ห้วยลึก
วัดสามควายเผือก
บ้านรางมะเดื่อ
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
บ้านหนองแก
วัดหนองดินแดง
วัดหนองเสือ
บ้านทุ่งหัวพรหม
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
บ้านหนองปากโลง
วัดโพธิ์งาม
วัดทะเลบก
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อนุบาลกำแพงแสน
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดบ่อน้ำจืด
บ้านดอนทอง
วัดสระพัง
วัดหนองปลาไหล
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
บ้านห้วยขวาง
บ้านรางอีเม้ย
บ้านอ้อกระทิง
วัดสองห้อง
วัดลาดหญ้าไทร
บ้านสระน้ำส้ม
บ้านหลักเมตร
วัดปลักไม้ลาย
บ้านหนองขาม
บ้านบ่อน้ำพุ
เมืองเก่ากำแพงแสน
วัดนิยมธรรมวราราม
บ้านหนองไม้งาม
วัดหนองศาลา
บ้านหนองกร่าง
บ้านห้วยรางเกตุ
วัดไร่แตงทอง
วัดหนองจิก
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
บ้านอ้อกระทุง
วัดห้วยผักชี
วัดประชาราษฎร์บำรุง
บ้านห้วยด้วน
บ้านดอนซาก
บ้านคลองตัน
วัดวังน้ำเขียว
บ้านหนองพงนก
วัดสระสี่มุม
บ้านสามัคคี
วัดราษฎร์วราราม
บ้านหนองพงเล็ก
วัดดอนเตาอิฐ
บ้านหนองเขมร
วัดหนองกระทุ่ม
วัดห้วยม่วง
วัดปทุมทองสุทธาราม
วัดท่าเสา
บ้านบัวแดง
วัดกำแพงแสน
บ้านหนองโสน
วัดหนองโพธิ์
ละเอียดอุปถัมภ์
บ้านหัวถนน
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสุขวราราม
วัดบ้านหลวง
วัดหนองกระพี้
วัดลำลูกบัว
บ้านแหลมกะเจา
วัดลำเหย
วัดทุ่งสีหลง
บ้านใหม่
บ้านรางมูก
วัดแหลมมะเกลือ
วัดตะโกสูง
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
วัดทุ่งผักกูด
วัดกงลาด
วัดห้วยพระ
บ้านแจงงาม
วัดเลาเต่า
วัดทุ่งพิชัย
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

เจ้าของผลงาน : นางวิไลพร ชาติมาลา
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 200    จำนวนการดาวน์โหลด : 31 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 44 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง “เสียงกับการได้ยิน " เขาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
 ผู้ศึกษา นางวิไลพร ชาติมาลา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
 ปีที่ศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่อง “ เสียงกับการได้ยิน" สําหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกําพงแสน โดยมีการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูล พื้นฐาน 2) พัฒนาและหาคุณภาพของชุดการสอน 3) ทดลองใช้ และ 4) ประเมินและปรับปรุง แก้ไข กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอ กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 41 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งประกอยด้วย ผู้เรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อนคละปนกัน ทดลองใช้ในปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา ที่ใช้ 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2. ) แบบ สัมภาษณ์ 3) ชุดการสอน 4) แบบประเมินชุดการสอน 5 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 6) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 7) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาวิจัยเชิง ทดลอง (One Group Pretest - Postest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (1 - test แบบ Dependent ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis )
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญต้องการให้ ชุดการสอนเรื่อง" เสียงกับการได้ยิน” มีลักษณะการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนสามารถนํา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง เปิด โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมอย่างอิสระ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สื่อต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมและหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียน และสนองจุดมุ่งหมายของ หลักสูตร ตลอดจนธรรมชาติของวิชา
2. ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน” มีองค์ประกอบคือ คําแนะนําสําหรับการใช้ คู่มือการใช้ชุดการสอน ชุดการสอน โดยชุดการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดี มาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด E/E, (80/80 ) เท่ากับ 84.23/ 86.65
3. ผลการทดลองใช้ชุดการสอนพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2 ) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และ 3 ) นักเรียนมีความคิดเห็นหลังการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องเสียงกับการ ได้ยิน” อยู่ในระดับมากดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ม.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25/ก.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ hannarong@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป