Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
[เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับบราวเซอร์ Google Chrome]                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน






แผนปฏิบัติการประจำปี










+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
เว็บไซต์โรงเรียน
วัดดอนยายหอม
วัดดอนขนาก
วัดตาก้อง
บ้านมาบแค
วัดเกาะวังไทร
วัดทัพหลวง
วัดม่วงตารศ
วัดทุ่งรี
บ้านทุ่งน้อย
บ้านลำท่าโพ
วัดธรรมศาลา
บ้านต้นสำโรง
บ้านนาสร้าง
บ้านบ่อพลับ
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดดอนเสาเกียด
วัดบางแขม
วัดลาดปลาเค้า
บ้านคลองยาง
วัดบ้านยาง
บ้านหนองกะโดน
บ้านคอวัง
วัดพระปฐมเจดีย์
อนุบาลนครปฐม
วัดไผ่ล้อม
วัดพระประโทณเจดีย์
วัดหว้าเอน
วัดโพรงมะเดื่อ
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
วัดศรีวิสารวาจา
วัดพะเนียงแตก
บ้านลำพยา
บ้านหนองหิน
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
วัดวังเย็น
บ้านไร่ต้นสำโรง
บ้านหนองขาหยั่ง
วัดใหม่ดอนทราย
วัดสระกะเทียม
วัดลาดหญ้าแพรก
วัดรางปลาหมอ
วัดใหม่ห้วยลึก
วัดสามควายเผือก
บ้านรางมะเดื่อ
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
บ้านหนองแก
วัดหนองดินแดง
วัดหนองเสือ
บ้านทุ่งหัวพรหม
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
บ้านหนองปากโลง
วัดโพธิ์งาม
วัดทะเลบก
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อนุบาลกำแพงแสน
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดบ่อน้ำจืด
บ้านดอนทอง
วัดสระพัง
วัดหนองปลาไหล
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
บ้านห้วยขวาง
บ้านรางอีเม้ย
บ้านอ้อกระทิง
วัดสองห้อง
วัดลาดหญ้าไทร
บ้านสระน้ำส้ม
บ้านหลักเมตร
วัดปลักไม้ลาย
บ้านหนองขาม
บ้านบ่อน้ำพุ
เมืองเก่ากำแพงแสน
วัดนิยมธรรมวราราม
บ้านหนองไม้งาม
วัดหนองศาลา
บ้านหนองกร่าง
บ้านห้วยรางเกตุ
วัดไร่แตงทอง
วัดหนองจิก
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
บ้านอ้อกระทุง
วัดห้วยผักชี
วัดประชาราษฎร์บำรุง
บ้านห้วยด้วน
บ้านดอนซาก
บ้านคลองตัน
วัดวังน้ำเขียว
บ้านหนองพงนก
วัดสระสี่มุม
บ้านสามัคคี
วัดราษฎร์วราราม
บ้านหนองพงเล็ก
วัดดอนเตาอิฐ
บ้านหนองเขมร
วัดหนองกระทุ่ม
วัดห้วยม่วง
วัดปทุมทองสุทธาราม
วัดท่าเสา
บ้านบัวแดง
วัดกำแพงแสน
บ้านหนองโสน
วัดหนองโพธิ์
ละเอียดอุปถัมภ์
บ้านหัวถนน
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสุขวราราม
วัดบ้านหลวง
วัดหนองกระพี้
วัดลำลูกบัว
บ้านแหลมกะเจา
วัดลำเหย
วัดทุ่งสีหลง
บ้านใหม่
บ้านรางมูก
วัดแหลมมะเกลือ
วัดตะโกสูง
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
วัดทุ่งผักกูด
วัดกงลาด
วัดห้วยพระ
บ้านแจงงาม
วัดเลาเต่า
วัดทุ่งพิชัย
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก



  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

เจ้าของผลงาน : นางวิไลพร ชาติมาลา
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 190    จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 46 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
เรื่องที่ศึกษาวิจัย           : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง “การดํารงชีวิต
      ของพืช” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
ผู้ศึกษาวิจัย                : นางวิไลพร ชาติมาลา ครู โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
ปีที่ศึกษาวิจัย              : ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง " การดํารงชีวิตของพืช” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน โดยมีศึกษา 3 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 2) ทดลองใช้ และ 3) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาล กําแพงแสน จํานวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling โดยใช้ห้องเรียนเป็น หน่วยในการสุ่ม ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานทําการสอประกอบด้วยผู้เรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละปนกัน ทดลองใช้ในปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาที่ใช้ 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6) แบบทดสอบวัดผลความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียน และ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ ทดลองวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที( t-test แบบDependent ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช มีองค์ประกอบคือคําแนะนํา สําหรับการใช้ชุดกิจกรรม คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการทดลอง วิทยาศาสตร์จํานวน 4 ชุด มีกิจกรรมและเนื้อหาคือ การลําเลียงและการคายน้ําของพืช การเจริญเติบโตของ พืช การสังเคราะห์แสงของพืช และ การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืชชุดกิจกรรมการทดลอง วิทยาศาสตร์มีคุณภาพระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.89/85.63
2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมอย่างอิสระโดยครูมีบทบาทช่วยแนะนําและอํานวยความสะดวก พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้สูงกว่า ระดับดี 2) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่.05 3) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ ทดลองวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 4 ) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วย อยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นที่ดีต่อชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การดํารงชีวิตของพืช"
 



ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ม.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25/ก.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>



ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ hannarong@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป