[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก  
ระเบียบ-กฎหมาย  
 

กลุ่มอำนวยการ
 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
 2. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 3. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 4. พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
 5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 6. หลักเกณฑ์การจัดบ้านพักครู

กลุ่มนโยบายและแผน
 1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
 2. ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ.2550
 4. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ.
 5. คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2560
 2. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
 3. พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560
 4. พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 5. พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 6. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 8. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
 9. พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
 10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศธ พ.ศ.2554-2556

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 1. การยืมเงิน
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
 3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2541
 4. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
 6. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 7. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 8. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 9. คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561
 10. กฎกระทรวง การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554
 11. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551
 12. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 13. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 14. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 15. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 16. กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 17. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
 18. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
 19. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
 20. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
 21. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
 22. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
 23. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
 24. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 25. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
 26. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 27. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 28. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562
 29. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
 30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 1. กฎ ก.ค.ศ. การได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำสไลด์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
 2. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ 2561
 3. การกำหนดจำนวนครั้งและการมาทำงานสาย
 4. การแก้ไขหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 5. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 6. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
 7. การจัดกลุ่มตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 8. การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
 9. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 10. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
 11. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ กรณีถึงแก่ความตาย
 12. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
 13. คำสั่งการมอบอำนาจการออกหนังสือรับรอง
 14. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
 15. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 2560
 16. แนวทางการริหารงานอัตรากำลัง 2559 (เฉพาะพนักงานราชการ)
 17. แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
 18. พ.ร.ก.เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 19. พรบ.บัตรประจำตัว 2542
 20. มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ว.8
 21. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกออกราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 22. ระเบียบการลา พ.ศ. 2555
 23. ระเบียบงานสารบรรณ ฉ.3 พ.ศ. 2560
 24. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 25. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉ.2 พ.ศ. 2552
 26. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2536
 27. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2552
 28. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับรางวัล OBEC AWARDS
 2. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ TEPE ONLINE
 3. ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาต่อ
 4. ระเบียบกฏหมายที่ใช้ในการฝึกอบรม
 5. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 6. ประกาศ ศธ.แบ่งส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 7. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
 8. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับผ่าน ครม.2 ต.ค.2561
 2. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
 3. ประกาศมาตรฐาน ส.ค.2561
 4. กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาฯ
 5. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
 6. หนังสือสั่งการใช้มาตรฐาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 1. ระเบียบข้อบังคับลูกเสือ พ.ศ.2551
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน ฯ พ.ศ.2555
 4. ระเบียบกฎหมายการรับนักเรียน
 5. ระเบียบกฎหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 8. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
 11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
 12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนำเงินส่งคลังปี พ.ศ.2562
 3. พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561
 4. เงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กลุ่มกฎหมายและคดี
 1. การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2. การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง
 3. การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 4. การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 5. กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 6. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
 7. ซักซ้อมความเข้าใจการอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 8. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 9. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 10. แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 11. แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
 12. แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
 13. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
 14. มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
 15. ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 16. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล
 17. วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง
 18. วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 19. หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน